git

Git是一个由林纳斯·托瓦兹为了更好地管理linux内核开发而创立的分布式版本控制/软件配置管理软件。需要注意的是和GNU Interactive Tools,一个类似Norton Commander界面的文件管理器相区分。

git 提交了一些敏感信息,如何进行彻底删除

开发  •  luoyjx  •  2 个月前  •  47浏览 git

git 命令速查表!

分享  •  luoyjx  •  2 个月前  •  58浏览 git git教程

linux 上安装git

开发  •  luoyjx  •  9 个月前  •  249浏览 git linux

几个git 常用的命令 2

开发  •  luoyjx  •  1 年前  •  601浏览 git